top of page

 

רכושו של אדם, לאחר פטירתו, מחולק ליורשיו על פי אחת משתי הדרכים, על פי צוואה שכתב האדם בחייו, המפרטת את חלוקת הרכוש כפי שהוא מצווה אותה לאחר מותו, או בהתאם לדירוג הזכויות שנקבע בחוק הירושה. צורת חלוקת הרכוש השנייה תתבצע גם אם לא כתב הנפטר צוואה או אם הצוואה אותה כתב אינה תקפה מסיבה כלשהי.

למה כדאי לערוך צוואה? 

אנשים רבים מעדיפים שלא לחשוב על הימים שלאחר מותם ועל חלוקת הרכוש אותו צברו במהלך חייהם, אך הם לא מביאים בחשבון כי נושא חלוקת הרכוש לאחר המוות גורם, פעמים רבות, לסכסוכים רבים בתוך המשפחה הנוגעים לזהות היורשים החוקיים. מסיבה זו, ישנה חשיבות מכרעת לכתיבת צוואה תקפה, שמונעת את אותם סכסוכים מחד, ושמקיימת את רצונו המדויק של הנפטר מאידך. כדי להימנע ממצב שבו נפסלת הצוואה מסיבה טכנית כלשהי, וחלוקת הרכוש מתבצעת על פי דירוג הירושה, רצוי לערוך אותה אצל עורך דין המתמחה בתחום עריכת צוואות וניהול עיזבון וירושות. עריכת צוואה באמצעות משרד עורכי דין המתמחה בנושא מאפשרת גם להתמודד עם סוגיות מיסוי שונות הקשורות בחלוקת העיזבון, העשויות להשפיע על חבות המס של היורשים. עריכת הצוואה במשרד עורך דין מנוסה בתחום מבטיחה כי רצונו של הנפטר יתקיים, ואנו דואגים לכך במסגרת תהליך חלוקת העיזבון לאחר פטירתו של המצווה. למשרדנו ניסיון גם בהתמודדות עם סוגיות סבוכות בתחום הצוואות והירושה. 

צוואות וירושות

bottom of page